Politika e Privatësisë

 • Termat dhe Kushtet

Nutricia Export B.V. t/a Early Life Nutrition, e di se ju intereson mënyra se si përdoren të dhënat tuaja personale dhe ne e dimë rëndësinë e mbrojtjes së privatësisë suaj.

Kjo politikë e privatësisë shpjegon se si Nutricia Export B.V. mbledh dhe administron të dhënat tuaja personale. Ajo përmban informacione mbi të dhënat që mbledhim, si i përdorim ato, pse na duhen dhe si mund t’ju sjellin dobi.

Na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522 nëse keni pyetje dhe komente ose nëse doni të bëni një kërkesë në lidhje me ndonjë nga të drejtat e subjektit tuaj të të dhënave.

Kjo politikë e privatësisë u përditësua për herë të fundit në 22 maj 2020.

parimet themelore të angazhimit tonë për privatësinë

Nutricia Export B.V. është e angazhuar për të mbrojtur të drejtën tuaj për privatësi. Ne synojmë të mbrojmë çdo të dhënë personale që kemi, të menaxhojmë të dhënat tuaja personale në një mënyrë të përgjegjshme dhe të jemi transparentë në praktikat tona. Besimi juaj është i rëndësishëm për ne. Prandaj ne jemi angazhuar në parimet themelore vijuese:

 • Ju nuk keni asnjë detyrim të na jepni të dhëna personale të kërkuara nga ne. Sidoqoftë, nëse vendosni të mos e bëni, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë disa shërbime ose produkte.
 • Ne mbledhim dhe përpunojmë vetëm të dhënat tuaja për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë ose për qëllime specifike që ne i ndajmë me ju dhe / ose që ju i keni pranuar.
 • Ne synojmë të mbledhim, përpunojmë dhe përdorim sa më pak të dhëna personale që të jetë e mundur
 • Kur mbledhim të dhënat tuaja personale, synojmë t'i mbajmë sa më saktë dhe të përditësuara që të jetë e mundur.
 • Nëse të dhënat personale që mbledhim nuk janë më të nevojshme për ndonjë qëllim dhe ne nuk kërkohet me ligj që t'i ruajmë ato, ne do të bëjmë atë që mundemi për t'i fshirë, shkatërruar ose de-identifikuar përgjithmonë
 • Të dhënat tuaja personale nuk do të ndahen, shiten, merren me qera ose jepen, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

çfarë të dhënash personale mbledhim?

Të dhënat personale që mbledhim ndryshojnë në varësi të qëllimit të mbledhjes dhe produktit ose shërbimit që ne ju ofrojmë.

Në përgjithësi, ne mund të mbledhim llojet e mëposhtme të të dhënave personale nga ju drejtpërdrejt:

 1. Të dhënat e kontaktit personal, siç janë emri juaj, adresa e emailit dhe adresa fizike

 2. Detajet e hyrjes në llogari, të tilla si adresa juaj e-mail dhe fjalëkalimi. Kjo është e nevojshme për të krijuar një llogari personale

 3. Detaje të komunikimit me ne, të cilat mund të përfshijnë detaje të bisedave tona përmes Kujdesit ndaj klientit (telefon, email, Live Chat ose forume në internet) ose mesazhe të drejtpërdrejta nga faqet e mediave sociale

 4. Informacioni demografik dhe ai i prindërve, të tilla si mosha, gjinia, data e pritshme e e lindjes (EDD) ose data e lindjes së foshnjës

 5. Historia e browserit, siç janë faqet e arritura, data e hyrjes, vendndodhja kur arrihen, dhe adresa IP;

 6. Informacione në lidhje me shëndetin e nënës ose foshnjës tuaj

 7. Informacione për njerëz të ndryshëm nga ju, të tilla si të dhëna personale për anëtarët e familjes tuaj, kur ju i jepni këto informacione drejtpërdrejt tek ne;

 8. Profilet e mediave sociale nëse na kontaktoni përmes faqeve tona të mediave sociale

Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna personale për ju në mënyrë indirekte kur:

 1. bëni postime në faqet e mediave sociale, faqet e internetit ose aplikacionet që lidhen me produktet tona ose si përgjigje ndaj materialit tonë promovues në mediat sociale; ose

 2. ne mund të mbledhim të dhëna personale për ju nga informacionet e mbledhura nga faqe interneti të tjera (për shembull, ne mund të vendosim një reklamë në një faqe të palëve të treta, dhe kur klikoni në atë reklamë, ne mund të marrim informacione për ju dhe vizitorët e tjerë të faqes në internet me qëllim për të matur shtrirjen dhe suksesin e asaj reklame).

Pse i mbledhim dhe i përdorim të dhënat tuaja personale?

Ne mbledhim të dhënat tuaja personale, në mënyrë që t'ju sigurojmë përvojën më të mirë në internet dhe t'ju ofrojmë një cilësi të lartë të shërbimit ndaj klientit. Në veçanti ne mund të mbledhim, mbajmë, përdorim dhe zbulojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 1. Për të përpunuar dhe përgjigjur pyetjeve tuaja, ankesave ose për t'ju kontaktuar në mënyrë që t'i përgjigjemi pyetjeve tuaja

 2. Për të përmirësuar cilësinë e shërbimit duke u lidhur me kontaktet e mëparshme që mund të keni pasur me ne

 3. Të zhvillojmë dhe përmirësojmë produktet, shërbimet, metodat e komunikimit dhe funksionalitetin e faqeve tona

 4. Për t’ju dërguar një studim të kënaqësisë së klientit pas përdorimit të faqeve të Kujdesit ndaj klientit ose mediave sociale

 5. Për të komunikuar informacione për ju, për të menaxhuar regjistrimin e klubit tuaj të bebeve dhe / ose pajtimin në emailet tona, postën direkte ose regjistrimin në aplikacionin Aptaclub

 6. Për të menaxhuar nevojat tona të përditshme të biznesit në lidhje me pjesëmarrjen tuaj në gara ose aktivitete promovuese

 7. Të vërtetoni identitetin tuaj kur na kontaktoni me telefon, mjete elektronike ose në ndonjë mënyrë tjetër

 8. Për qëllime të trajnimit të brendshëm dhe sigurimit të cilësisë

 9. Të kuptojmë dhe vlerësojmë interesat, dëshirat dhe ndryshimin e nevojave tuaja për të përmirësuar faqen tonë të internetit, produktet dhe shërbimet tona aktuale, dhe /ose zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja

 10. Të sigurojmë produkte dhe komunikime të personalizuara, si dhe rekomandime të produktit

Ne gjithashtu mund të kemi nevojë për të dhënat tuaja personale për t'u pajtuar me detyrimet ligjore ose në kontekstin e një marrëdhënie kontraktuale që kemi me ju.

Kur mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të përmendura më lart ose për qëllime të tjera, ne do t'ju informojmë para ose në kohën e mbledhjes.

Kur është e përshtatshme, ne gjithmonë do të kërkojmë pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat personale. Kur ju keni dhënë pëlqimin për aktivitetet e përpunimit, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë.

të drejtat tuaja

Kur përpunojmë të dhënat tuaja personale, ju keni një numër të drejtash dhe mund t'i ushtroni këto të drejta në çdo pikë. Ne kemi dhënë një përmbledhje të këtyre të drejtave më poshtë, së bashku me ato që nënkuptojnë. Ju mund të ndryshoni preferencat tuaja çdo herë duke kontaktuar në adresën e emailit e info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522.

E drejta për të hyrë në të dhënat tuaja personale dhe korrigjimin

Ju keni të drejtë të përdorni, korrigjoni ose përditësoni të dhënat tuaja personale në çdo kohë. Ne e kuptojmë rëndësinë e kësaj dhe nëse dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522.

E drejta për zhvendosje të të dhënave

Të dhënat tuaja personale janë të lëvizshme. Kjo do të thotë se mund të zhvendosen, kopjohen ose transmetohen në mënyrë elektronike. Sidoqoftë, kjo e drejtë vlen vetëm kur:

 1. Përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj;

 2. Përpunimi bëhet për kryerjen e një kontrate;

 3. Përpunimi bëhet me mjete të automatizuara

Nëse dëshironi të ushtroni të drejtën tuaj tek lëvizja e të dhënave, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522.

E drejta për fshirjen e të dhënave tuaja personale

Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale nëse:

 1. të dhënat tuaja personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat ne i kemi mbledhur ato; ose

 2. ju tërhiqni miratimin që na keni dhënë më parë për të përpunuar të dhënat tuaja personale, dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për të përpunuar ato të dhëna personale; ose

 3. ju nuk jeni dakort që të përpunohen të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë; ose

 4. ju nuk jeni dakort që të përpunohen të dhënat tuaja personale për synimet e ligjshme të Nutricia Export B.V., Early Life Nutrition (siç është përmirësimi i përvojës së përgjithshme të përdoruesit në faqet e internetit);

 5. të dhënat personale nuk po përpunohen në mënyrë të ligjshme; ose

 6. të dhënat tuaja personale duhet të fshihen për të zbatuar ligjin

Nëse të dhënat personale që mbledhim nuk janë më të nevojshme për ndonjë qëllim dhe nuk kërkohet me ligj që t'i ruajmë ato, ne do të bëjmë atë që mundemi për t'i fshirë, shkatërruar ose anonimizuar përgjithmonë. Të dhënat për anëtarësimin në klubin e fëmijëve do të ruhen për një periudhë maksimale prej 4 vjet në varësi të kohës në të cilën regjistrohet për herë të parë anëtarësia e klubit për fëmijë.

E drejta për kufizimin e përpunimit

Ju keni të drejtë të kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse;

 1. nuk besoni se të dhënat personale që kemi për ju janë të sakta; ose

 2. të dhënat personale nuk po përpunohen në mënyrë të ligjshme, por në vend që të fshini të dhënat personale, ju do të preferonit që ne të kufizonim përpunimin në vend të kësaj; ose

 3. nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale për qëllimet që i kemi mbledhur ato, por ju kërkoni të dhënat në mënyrë që të krijoni, ushtroni ose mbroni pretendimet ligjore; ose

 4. ju keni kundërshtuar për përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe jeni në pritje të verifikimit nëse interesat tuaja në lidhje me atë kundërshtim tejkalojnë bazat legjitime për përpunimin e të dhënave tuaja.

Nëse dëshironi të kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522 dhe ne do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për t'iu përgjigjur kërkesës tuaj në përputhje me kërkesat ligjore.

E drejta e kundërshtimit

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë. Ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522.

E drejta për të paraqitur një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës

Ndonëse ne do të ishim mirënjohës nëse paraqisnit cdo ankesë të mundshme tek ne, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë direkt pranë autoritetit mbikëqyrës francez CNIL https://www.cnil.fr/en/plaintes për mënyrën e përpunimit të të dhënave personale.
Ju gjithashtu mund të kontaktoni Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave në Nutricia Export B.V. duke përdorur këtë adresë e-mail DPO.Groupe@danone.com

si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

Ne e kuptojmë që siguria e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme. Ne bëjmë përpjekjet tona maksimale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga keqpërdorimi, ndërhyrja, humbja, qasja, modifikimi ose zbulimi i paautorizuar. Ne zbatojmë një numër masash sigurie për të ndihmuar në mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Për shembull, ne zbatojmë kontrollet e hyrjes, përdorim “firewalls” dhe servera të sigurt dhe kodojmë të dhënat personale.

ndarja e të dhënave personale

Kur i ndajmë të dhënat tuaja personale me bashkëpunëtorë dhe organizata të tjera, ne sigurohemi t’i ndajmë me organizata që mbrojnë të dhënat tuaja personale dhe përputhen me ligjet e zbatueshme të privatësisë në të njëjtën ose mënyrë të ngjashme që ne bëjmë.

Të dhënat tuaja personale nuk do të ndahen, shiten, merren me qera, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Sidoqoftë, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja kur kërkohet nga ligji dhe /ose autoritetet qeveritare.

Të dhënat tuaja personale do të ndahen me palët e treta në vijim për qëllimet e përshkruara:

Kategoritë e palëve të treta Lloji i të dhënave Qëllimet
Përpunuesit e jashtëm:
Adobe Audience Manager Të mos identifikojnë të dhënat e anëtarësimit Për t'ju treguar produkte dhe shërbime të përshtatshme për moshën e bebes tuaj ndërkohë që shfletoni faqet të tjera në internetit
Facebook Informacion personal i kontaktit (Emër dhe e-mail) Për të lejuar login nëpërmjet Facebook
Excipio Të dhëna të anëtarësimit personal Për të lejuar bisedat e personalizuara me Kujdesin ndaj klientit dhe analizë të të dhënave për të përmirësuar shërbimet tona.
Ofruesit e raportimit:
Google Analytics
Amazon Analytics
Tableau
Adobe Analytics
Të dhëna anonime të anëtarësimit Për të analizuar sjelljet e përdoruesit në një faqe interneti dhe për të na lejuar të përmirësojmë përvojën tuaj.
Baza e të dhënave të njoftimit me email / app:
MailChimp Të dhënat e anëtarësimit, të dhënat e kontaktit personal (email) Për të lejuar dërgimin e postës elektronike

Ndarja e të dhënave ndërkombëtarisht

Të dhënat personale mund të përpunohen jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA). Kur përpunohet jashtë EEA, Danone do të sigurojë që ky përpunim ndërkufitar i të dhënave mbrohet nga masa të përshtatshme.

Masat mbrojtëse që ne përdorim për të mbrojtur përpunimin ndërkufitar të të dhënave përfshijnë:

 1. Modelet e Klauzolave Kontraktuese të aprovuara nga Komisioni Evropian. Këto klauzola të standardizuara kontraktuese ofrojnë masa mbrojtëse të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë dhe sigurisë së Rregullores Evropiane për Mbrojtjen e Përgjithshme të të Dhënave; ose

 2. Vërtetime që dëshmojnë se palët e treta jashtë EEA përpunojnë të dhënat personale në një mënyrë që të jetë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave. Këto çertifikata miratohen ose nga Komisioni Evropian, një autoritet kompetent mbikëqyrës ose një organ kompetent kombëtar i akreditimit për sa i përket mbrojtjes së të dhënave të përgjithshme.

Vendimmarrja dhe profilizimi i automatizuar

Për disa shërbime dhe produkte mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale duke përdorur mjete të automatizuara. Në thelb, kjo do të thotë që vendimet merren automatikisht pa ndërhyrjen njerëzore. Një shembull i kësaj do të ishte vendosja e llojit të postave elektronike të fushatës që merrni nga ne.

Ne gjithashtu mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të profilizimit, për të parashikuar sjelljen tuaj në faqen tonë të internetit ose produkte që mund t'ju interesojnë. Kjo mund të përdoret për t'ju treguar reklama për produktet dhe shërbimet tona të përshtatshme për moshën e fëmijës suaj ndërsa shfletoni në faqet e tjera internetit. Ne gjithashtu do të përdorim të dhënat tuaja për të dërguar komunikime të përshtatura me postë elektronike dhe postë direkte, nëse keni zgjedhur t'i merrni ato.

Nëse synojmë të përdorim metoda të tilla, sigurisht që do t'ju informojmë dhe do t'ju japim mundësinë që të kundërshtoni këto proçese paraprakisht. Ju jeni gjithashtu të lirë të na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522 për informacion të mëtejshëm mbi përpunimin e tillë.

Cookies dhe teknologji të tjera

Ne gjithashtu mund të mbledhim të dhëna personale rreth jush përmes përdorimit të “cookies” dhe teknologjive të tjera. Kjo mund të ndodhë kur vizitoni faqet tona ose faqet e palëve të treta, shikoni përmbajtjen tonë në internet ose përdorni aplikacionet tona / të palëve të treta dhe mund të përfshijnë informacionin e mëposhtëm:

 1. Informacione rreth browserit të pajisjes tuaj dhe sistemit operativ;

 2. Adresa IP, ID e pajisjes dhe ID e MAC të pajisjes që po përdorni;

 3. Faqet tona në internet që ju kërkoni;

 4. Linket që klikoni ndërsa jeni interaktive me shërbimet tona.

Konsideratat e privatësisë për ligjin vendor

Megjithëse Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave zbatohet në të njëjtën mënyrë për të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së, ndonjëherë ligjet lokale të privatësisë mund të përmbajnë rregulla ose informacione më të rrepta që janë të rëndësishme në nivel lokal. Ne do t'i mbajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave në Republiken e Shqiperisë 2014.

Si të na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje, komente ose ankesa në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në adresën e emailit info@lifecarenannys.al ose në numrin e telefonit 042 450522